Adatvédelmi tájékoztató

A PortfoLife Kft. (székhely: 2167 Vácduka, Ady Endre u. 52., cégjegyzékszám: 13-09-141776, adószám: 23011104-2-13, telefonszám: 30/812-1101, e-mail: info@portfolife.hu, önállóan képviseli: Nagy Gábor Márton ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő egyes adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenységeiről, valamint releváns szabályairól. Jelen dokumentum a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1068 Budapest, Benczúr u. 47. sz. alatt.

Az áttekinthetőség szolgálandó, az Adatkezelő kérdezz-felelek formátumban, valamint ahol lehetett, táblázatban jelenítette meg a tudnivalókat, szükség esetén példával magyarázva. Az átláthatóságot az is segíti, hogy minden adatkezelés önálló oldalon került meghatározásra, így akár önállóan is alkalmas a tájékoztatásra a leglényegesebb információk tekintetében. Az egyes adatkezelések a GDPR 13-14. cikkeiben megfogalmazott tájékoztatási kötelezettséget teljesítik.

Kik az érintettek?

Az érintettek körei:  Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, a természetes személy ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. függelékében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@portfolife.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Egyéb információk

A GDPR 30. cikk. 1. bek. d) pontja szerinti információ: Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzat I. sz. függelékében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

A GDPR 30. cikk. 1. bek. g) pontja szerinti információ: Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

 1. Általános szabály az, hogy az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
 2. A fenti általános szabályt kiegészíti más jogalap alapján történő adatkezelés, így például a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés, amelyről Adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során tájékoztatja.
 3. Általános szabály, hogy
  1. egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.
  2. bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg, ha Adatkezelő Munkatársa(ka)t foglalkoztat.
  3. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét – előzetes érintetti hozzájárulás hiányában – harmadik személynek nem továbbítja, nem adja át, kivéve a jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítást, adatátadást, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
  4. bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő e-mail címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva: info@portfolife.hu
  5. az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi megadása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.
 1. Bármely, alább meghatározott adatkezelés során elektronikusan kezelt adat vonatkozásában adatfeldolgozási feladatokat lát el a Szabályzat I. sz. függelékében meghatározott tárhelyszolgáltató, kivéve, ha az Adatkezelő saját üzemeltetésű tárhelye(ke)t használ.
 2. A következőkben különválasztásra kerültek Adatkezelő saját nevében és jogának végzett adatkezelései és a megbízó Partner nevében, érdekében, a Partner által meghatározott célból és módon történő adatkezelések, adatfeldolgozások a következő megállapítással: Adatkezelő saját adatkezelései is adatfeldolgozássá válhatnak, ha azok céljait és jellemzőit a megbízó Partner határozza meg.
 3. Adatkezelő nevében eljáró és adatkezeléseit végrehajtó Munkatársak az érintett szempontjából lehetnek adatfeldolgozók, ha ügynöki tevékenységüket teljesítve kerülnek kapcsolatban az érintettel. Ugyanakkor az ügynök, mint Munkatárs adatainak kezelése jogszabályon alapuló adatkezelésnek minősül az Adatkezelő szempontjából.

AZ ADATKEZELŐ ÖNÁLLÓ ADATKEZELÉSEI

Egyszeri információkérés

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
 2. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
 4. Kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés tartalma* válaszadás

 

 1. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
  2. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –
  3. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.
 3. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.
 4. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 5. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 6. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 7. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 9. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Időpontegyeztetés

Például időpontfoglalás egy szolgáltatás igénybevételéhez.

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől időpontot kérjenek, amely során személyesen egyeztethetnek az Adatkezelővel annak szolgáltatásairól, egyéb kérdésekről.
 2. Az időpontegyeztetés és -foglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal.
 4. A kezelt adatok köre:
név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
időpont* szolgáltatás biztosításához szükséges

 

 1. Az adatkezelés célja az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel időpontot.
  2. Az Adatkezelő az időpontegyeztetés során az Adatkezelő számára az egyeztetés során feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papíralapon rögzíti és a lefoglalt időpontot az érintett felé szóban és/vagy írásban megerősíti.
  3. Ideális esetben az érintett az időpontban személyesen megjelenik az Adatkezelővel közösen megbeszélt helyen, hogy az érintett és az Adatkezelő az időpontegyeztetés célját, amely lehet például személyes interjú, teszt, vagy megbízás adása, teljesítsék.
  4. Amennyiben érintett személyes interjú vagy teszt céljából egyeztet időpontot az Adatkezelővel, az Adatkezelő a számára korábban megadott érintetti adatokat, így például az önéletrajz adatait az időpontfoglalás adataival összekapcsolhatja.
  5. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az időpont esetleges elmaradásáról tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.
 3. Adatkezelés időtartama:
  1. cél megvalósulásáig.
  2. abban az esetben, ha az időponthoz (vagy elmaradásához) valamilyen joghatás fűződik, vagy fűződhet, vagy jogi kötelezettség teljesítésének bizonyítása, vagy jogos érdek érvényesítése szempontjából releváns, akkor az adatokat az Adatkezelő megőrzi az általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig.
 4. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 5. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 6. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 7. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 9. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Adattovábbítás adatkezelő Partner felé (nem a Partner megbízásából)

 1. Adatkezelő, amennyiben az érintett önkéntesen hozzájárult az adatok továbbításához, vagy az adattovábbítás lehetősége más jogalapon nyugszik, az érintett adatait továbbítja Partnere, így például pénzügyi partnere felé az alábbi szabályok betartásával.
 2. Az adattovábbítás jogalapja
  1. az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy
  2. jogszabály felhatalmazása alapján kötelező, vagy
  3. jogszabályban meghatározott más jogalap (pl. szerződéskötés, jogos érdek, stb.) lehet. Adatkezelő alapvetően az érintett önkéntes hozzájárulását kéri az adattovábbításhoz, más jogalap alkalmazása esetén arról az érintettet írásban tájékoztatja.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő továbbítja Partnere számára.
 4. Kezelt, továbbított adatok köre és célja:
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
érintett által meghatározott egyéb adat: megrendelt termékek, szállítási cím érintett által meghatározott cél

 

 1. Az adatkezelés célja az egyes adattovábbítás előtt pontosan megfogalmazásra kerül az érintett számára, tipikusan a megrendelés teljesítése az érintett számára.
 2. A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek továbbításra a Partner felé, ha a továbbítás címzettje, célja, várható ideje tisztázott és ahhoz az érintett hozzájárult, vagy az érintett hozzájárulására más jogalap miatt nincsen szükség.
 3. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 4. Az érintett a fent meghatározott adatainak továbbításához kifejezetten, írásban hozzájárul, vagy Adatkezelő más jogalapot használ az adattovábbításhoz.
 5. Amennyiben érintett hozzájárulása a jogalap, úgy Adatkezelő a hozzájárulást letárolja.
 6. Adatkezelő az adatokat elektronikus úton titkosítva, vagy papír alapon a Partner számára eljuttatja.
 7. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
 8. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 10. Adatközlés: tekintettel arra, hogy ez az adatkezelés célja, ezért harmadik fél számára kerül közlésre adat, e személyek az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre.
 11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Tanácsadási feladatokkal („Konstruktív konzultáció”) kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa nyújtott tanácsadási szolgáltatást igénybe vegyék.
 2. Adatkezelés jogalapja:
  1. A tanácsadáson történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul, ha az érintett és az Adatkezelő között nincsen jogviszony
  2. szerződés teljesítése, ha az érintett (által képviselt szervezet) és az Adatkezelő között jogviszony áll fenn.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki részt vesz az Adatkezelő nyújtott tanácsadáson.
 4. A kezelt adatok köre és célja:
Teljes név* azonosítás, kapcsolattartás
Email cím* kapcsolattartás
Telefonszám* kapcsolattartás
Születési év* konzultációhoz kerül felhasználásra
Lakcím szerinti irányítószám:* konzultációhoz kerül felhasználásra
Foglalkozás* konzultációhoz kerül felhasználásra
Milyennek mondaná pénzügyi kockázatvállalási képességét a környezetéhez képest?:* konzultációhoz kerül felhasználásra
Környezetéhez képest mennyire érzi magát tájékozottnak?:* konzultációhoz kerül felhasználásra
Ön felel-e a családban a pénzügyekért?:* konzultációhoz kerül felhasználásra
Milyen mértékű kockázatot vállalt pénzügyi döntéseivel a múltban?:* konzultációhoz kerül felhasználásra
Milyen gyakorlatra tett szert a befektetések terén?:* konzultációhoz kerül felhasználásra
Mely területen szeretne előrelépést?:* konzultációhoz kerül felhasználásra
Megjegyzés (előzetes időpontigény, egyéb közlendő): válaszadás

 

 1. Az adatkezelés célja a tanácsadási szolgáltatás elvégzése.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Érintett a weboldal meghatározott felületén keresztül jelentkezik tanácsadási szolgáltatásra („Konstruktív konzultáció”)
  2. Adatkezelő az érintett számára az előre leegyeztetett időpontban megválaszolja az érintett felmerülő kérdéseit és általános, részletes tanácsadást nyújt az érintett számára adott szakterülettel kapcsolatban.
  3. Adatkezelő szükség esetén írásbeli tanácsadással egészíti ki a szóbeli tanácsadást.
  4. Adatkezelőt a rá vonatkozó jogi és szakmai etikai szabályok alapján titoktartás köti.
 3. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
 4. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 5. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 6. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 7. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 9. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok a szolgáltatás nyújtásához szükségesek, ha azokat az érintett nem szolgáltatja, az Adatkezelő a szolgáltatást csak a feltárt adatok alapján tudja elvégezni.

Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelő elektronikus és/vagy papír alapú ügyfélnyilvántartást vezet, amely(ek)be manuálisan táplálja be a kezelt adatokat.
 2. Az adatkezelés jogalapja: az ügyféllé válás adminisztratív lépése, a GDPR 6. cikk 1. b. pontjának második fordulata (az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki vagy amely az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni.
 4. A kezelt adatok köre:
név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
képviselt szervezet adatai* azonosítás
szállítási cím szállításhoz felhasznált adat
fizetési mód pénzügyi teljesítés nyomonkövetése
kedvezmény jogosultság megadása, ellenőrzése, visszavonása

 

 1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő ügyfeleinek nyilvántartása, a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése, megtett lépések nyomonkövetése.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 3. Az érintett ügyféllé lenni kívánó érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő számára.
 4. Az adatokat az Adatkezelő manuálisan betáplálja a nyilvántartás célját szolgáló papír alapú és/vagy elektronikus nyilvántartóba.
 5. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy adatait naprakészen tartsák.
 6. Adatkezelés időtartama:
  1. a jogviszony megszűnését követő általános elévülési idő (5 év) lejártáig tart.
  2. amennyiben érintett felé az adatait tartalmazó számviteli bizonylat került kiállításra, úgy a bizonylatra került adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama a számviteli tv. 169. § 2. bek. alapján 8 évig tart.
  3. ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart. Az érdeket az Adatkezelő ebben az esetben érdekmérlegelési teszttel támasztja alá.
 7. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan, automatizáltan történik.
 8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 9. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 10. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 11. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 12. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelölt adatok minimálisan szükségesek az azonosítás és kapcsolattartás miatt

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Abban az esetben, ha a megállapodás megkötése érintettel történik szolgáltatások igénybe vétele kapcsán, megbízó Partner szabályai alapján, úgy adafeldolgozásnak minősül.

 1. Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását vonatkozó megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti.
 2. Jogalap: a megállapodás megkötése
  1. önkéntes hozzájáruláson alapul.
  2. a GDPR alkalmazásától kezdődően, megállapodás megkötése esetén az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelővel.
 4. Kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
szerződés tárgya szerződés tartalmi eleme
fizetési feltételek szerződés tartalmi eleme
jogok és kötelezettségek szerződés tartalmi eleme

 

 1. Az adatkezelés célja a megállapodás megkötése, kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 3. Az érintett az Adatkezelő egymással egyszeri vagy többszöri alkalommal egyeztetnek egymással a megállapodás részleteiről.
 4. Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.
 5. Az érintett és Adatkezelő együttesen, vagy valamelyik fél létrehozza a megállapodás tervezetét, amelyet közös akaratelhatározásból aláírnak.
 6. Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
 7. Adatkezelő érintettet, vagy érintette az Adatkezelőt a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről.
 8. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.
 9. Adatkezelés időtartama:
  1. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli,
  2. olyan személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
 10. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 11. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 12. Adatközlés: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e címzett adatait az I. sz. melléklet tartalmazza.
 13. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 14. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 15. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Hírlevél küldése

 1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.
 2. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
 4. A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
e-mail cím hírlevél kiküldése

 

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
 2. Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.
 3. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
 4. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.
 5. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@portfolife.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
 6. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: PortfoLife Kft., 2167 Vácduka, Ady Endre u. 52.
 7. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.
 8. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.
 9. Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.
 10. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
 11. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 12. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve, ha adatfeldolgozót vesz igénybe.
 13. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 14. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 15. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelő a Munkatársak munkabérét és egyéb járandóságait átutalással fizeti meg, valamint harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszik meg, bizonyos esetekben az érintett pénzügyi teljesítést tehet az Adatkezelő felé, vagy pénzügyi teljesítést fogad az Adatkezelő részéről. Mindegyik esetben az Adatkezelő személyes adatokat kezel.
 2. Adatkezelés jogalapja:
  1. az érintettek, mint Munkavállalók és más, harmadik felek felé történő pénzügyi teljesítés és ehhez kapcsolódóan az érintettek adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy szerződés alapján kötelező.
  2. Abban az esetben, ha az érintett utalást eszközöl az Adatkezelő felé, úgy kapcsolódó adatait önkéntes hozzájárulás alapján adta meg, kivéve, ha az Adatkezelő felé történő pénzügyi teljesítést az érintett számára jogszabály, vagy az Adatkezelővel kötött megállapodás írta elő.
 3. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára.
 4. A kezelt adatok köre és célja
számlabirtokos neve* azonosítás
bankszámla száma* azonosítás, utalás
közlemény* azonosítás
összeg* azonosítás

 

 1. Az adatkezelés célja a pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.
 2. A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek azok a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükségesek, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.
 3. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Érintett előzetesen megadja banki adatait az Adatkezelő által történő átutalás teljesítéséhez, pl. Munkatárs megadja bankszámlaszámát az Adatkezelő számára, vagy az érintett utalást kezdeményez az Adatkezelő számára, és így az érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
  2. Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő a számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd vezetői jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja.
  3. Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi.
  4. A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.
 4. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
 5. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 6. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 7. Adatközlés: harmadik fél/felek számára kerül közlésre, így például bank felé, e személy(ek) az I. sz. mellékletben került(ek) megnevezésre.
 8. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 9. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 10. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus, de jellemzően papír alapon).
 2. Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik.
 4. A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
szül. hely, idő azonosítás
megpályázott pozíció neve* jelentkezés beazonosításához szükséges
különleges adat, pl. egészségügyi adat különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges
tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
tapasztalatok – pozíció leírása* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
iskolai végzettség* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség
idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelv ismeret
csatolt önéletrajz egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai
csatolt motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél
adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges

 

 1. Az adatkezelés célja a jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 3. Érintett az álláspályázat (álláshirdetés) szerinti úton, módon eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikusan, de nem kizárólagosan papír alapon történik.
 4. Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel (ha kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés), és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be. Ha nem kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés, az Adatkezelő mérlegeli a pályázat, és így a személyes adatok felhasználását, a személyes interjút.
 5. A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben alkalmassági teszt kitöltésével folytatódik.
 6. A kiválasztás esetén, ha az érintett jelentkező olyan pozíciót tölt be, amely kapcsán az erkölcsi alkalmasság releváns, az érintett erkölcsi bizonyítványt szerez be. A kiválasztás folyamata az érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték.
 7. Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott.
 8. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.
 9. Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.
 10. Adatkezelés időtartama:
  1. Az Adatkezelő a felvételt nem nyert és hozzájárulást nem adott érintettek adatait kezeli (tárolja) a cél megvalósulását (pozíció betöltését) követő 6 hónapig jogos érdekből, konkrétan abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítani legyen képes, ha az Egyenlő Bánásmód Hatóság vele szemben eljárást kezdeményez,
  2. felvételt nem nyert érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követően a hozzájárulásban meghatározott ideig, vagy
  3. érintett időközben tett törlési igényének teljesítéséig.
 11. Az adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon, manuálisan automatizáltan történik.
 12. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 13. Adatközlés: felvételt nem nyert érintett adata harmadik fél számára nem kerül közlésre, a felvételt nyert érintett jogszabályban (pl. 2017. évi CL. tv.) meghatározott adatait az I. sz. mellékletben meghatározott könyveléssel/bérszámfejtéssel megbízott adatfeldolgozó felé átadja, amelyről tájékoztatja az érintetteket.
 14. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 15. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 16. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Adatkezelő Munkatársának személyében bekövetkező változással kapcsolatos adatátadás

Ide tartozik a Munkatárs személyében történő változás, vagy éppen a feladat kiszignálása egy Munkatárs számára.

 1. Előfordulhat az az érintett vagy az Adatkezelő kérése, döntése alapján, vagy más okból, hogy az érintettel kapcsolatban álló Munkatárs személyében változás áll be. Ebben az esetben a Munkatárs által kezelt adatok átkerülnek az Adatkezelő vagy az általa kijelölt másik Munkatárs kezelésébe.
 2. A Munkatárs személyében történő változással kapcsolatos adatátadás jogalapjai a következők lehetnek:
  1. érintett önkéntes hozzájárulása: érintett kéri a Munkatárs személyében történő módosítást és ezzel kéri adatainak átadását egy másik Munkatárs számára.
  2. megállapodás: a Munkatárs és az Adatkezelő megállapodnak abban, hogy a kezelésében levő adatokat átadja az Adatkezelő másik Munkatársa számára. Ebben az esetben az érintett hozzájárulására nincsen szükség, mert egyrészt az adatátadás megállapodáson alapul, másrészt a Munkatárs, mint adatfeldolgozó személyében áll be változás, amelyhez az érintett hozzájárulása nem szükséges.
  3. jogos érdek: Adatkezelő jogos érdekből dönthet úgy, hogy a Munkatárs kezelésében levő adatokat egy másik Munkatárs számára adja át. Ennek hátterében lehet optimalizálás, illetékességi körök változása, problémák a Munkatárssal, Munkatárssal kötött (al-adatfeldolgozási) megállapodás megszűnése, vagy más tényezők. Ebben az esetben sem szükséges az érintett önkéntes hozzájárulása az adatok másik Munkatárs számára történő átadásához.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki vagy amely az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni.
 4. A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
képviselt szervezet adatai* azonosítás
fizetési mód pénzügyi teljesítés nyomonkövetése
kedvezmény jogosultság ellenőrzése, visszavonása
igényfelmérés, konzultáció során megadott egyéb adatok visszakereshetőség, nyomonkövethetőség

 

 1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő ügyfeleinek gördülékeny kiszolgálása, kapcsolattartás, megtett lépések nyomonkövetése.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 3. Az érintett jelzi Munkatárs-váltási szándékát, vagy Adatkezelő egyéb jogalappal változtat a Munkatárs személyén.
 4. Adatkezelő hozzáférés biztosításával az új Munkatárs számára hozzáférhetővé teszi/átadja az érintett nyilvántartási rendszerben rögzített adatait, a korábbi Munkatárstól pedig elveszi a jogosultságot, valamint egymással a felek elszámolnak.
 5. Adatkezelő vagy az új Munkatárs kiértesíti az érintettet a Munkatárs személyében beállt változásról és az érintettel adatokat egyeztet a pontosság, naprakészség elvének betartása céljából.
 6. Az új adatokat, ha vannak, a Munkatárs manuálisan betáplálja a nyilvántartás célját szolgáló elektronikus nyilvántartásba, az adatokat frissíti.
 7. Adatkezelés időtartama: megegyezik az ügyfélnyilvántartás idejével.
  1. a jogviszony megszűnését követő általános elévülési idő (5 év) lejártáig tart.
  2. amennyiben érintett felé az adatait tartalmazó számviteli bizonylat került kiállításra, úgy a bizonylatra került adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama a számviteli tv. 169. § 2. bek. alapján 8 évig tart.
  3. ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart. Az érdeket az Adatkezelő ebben az esetben érdekmérlegelési teszttel támasztja alá.
 8. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan, automatizáltan történik.
 9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 10. Adatközlés: új Munkatárs számára történik adatközlés, aki onnantól kezdve adatgazdaként lát el feladatokat.
 11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Munkatársak adatainak nyilvántartása

 1. Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, nyilvántartani és adatokat átadni az állami adó- és vámhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.
 2. Az adatkezelés jogalapja:
  1. a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek.
  2. az adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság felé a 2017. évi CL. törvény 1. sz. melléklet 3. pontjában, valamint
  3. az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ -ban meghatározott, az alább felsorolt, *-gal jelölt adatok vonatkozásában kötelező, így az adatkezelés is kötelező.
  4. Más, *-gal nem jelölt adatok vonatkozásában az adatkezelés nem kötelező, jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke vagy
  5. az érintett önkéntes hozzájárulása.
 3. Kezelt, állami adó- és vámhatóság felé szolgáltatott adatok köre munkaviszony esetén: biztosított családi és utóneve*, adóazonosító jel*, születési idő*, biztosítási jogviszonyának kezdete*, kódja*, megszűnése*, a biztosítás szünetelésének időtartama*, a heti munkaidő*, a FEOR-szám*, a TAJ szám*, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni*, bankszámlaszám, személyazonosító igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása, munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok.
 4. Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén a fentieken túl: bruttó megbízási díj, nettó megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye.
 5. Adatkezelő a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek. alapján köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a Munkavállaló/Megbízott, mint biztosított nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a Munkáltató/Megbízó adatait, a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatokat, a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét.
 6. Az adatkezelések célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.
 7. Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl az Adatkezelő a következő adatokat kezeli az alábbi célból, jogos érdekből:
érintett telefonszáma kapcsolattartás
érintett e-mail címe kapcsolattartás

 

 1. A jogos érdek abban nyilvánul meg, hogy az érintettnek, vagy az Adatkezelőnek érdeke az, hogy az Adatkezelő az érintettel kapcsolatban tudjon lépni a jogviszony létesítése, teljesítése, megszűnése kapcsán.
 2. Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl az Adatkezelő a következő adatkategóriákat kezelheti az alábbi célból és jogalappal:
egészségügyi adat megváltozott munkaképesség igazolása Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (hatóság felé)
egészségügyi adat  – lásd külön adatkezelésben munkavégzésre való képesség Adatkezelő jogos érdeke/érintett létszükséglete
érintett képmása – lásd külön adatkezelésben Adatkezelő marketingje érintett önkéntes hozzájárulása

 

 1. Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat, mint maradandó értékű iratokat leselejtezni tilos.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 3. Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az állami adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz.
 4. Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.
 5. A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol.
 6. Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.
 7. Adatkezelő a jogos érdekből kezelt adatokat, valamint az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatokat rögzíti.
 8. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 10. Adatközlés: ha harmadik fél számára kerül közlésre, úgy e személy az I. sz. mellékletben került megnevezésre.
 11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:
  1. Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.
  2. Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg.
  3. egyéb szabályokat lásd külön fejezetben.
 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 2. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
 3. Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni.

Panaszkezelés

 1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt termékre és/vagy szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.
 2. A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
 4. A kezelt adatok köre és célja:
panasz azonosítója azonosítás
név azonosítás
panasz beérkezésének időpontja azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
a hívás időpontja azonosítás
a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás
számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
maga a panasz panasz kivizsgálása

 

 1. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, kezelése és a kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 3. Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.
 4. Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.
 5. Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.
 6. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.
 7. Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.
 8. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.
 9. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 10. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 11. Adatközlés: harmadik fél számára, így a panasszal érintett franchise tag adatkezelő felé kerül közlésre, e személy a közlést megelőzően kerül megnevezésre az érintett számára.
 12. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 13. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 14. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához.
 2. A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.
 4. Kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
szül. hely, idő azonosítás
hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

 

 1. Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 3. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez.
 4. Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
 5. Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.
 6. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.
 7. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.
 8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 9. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 10. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 11. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Igényfelmérő adatlap kitöltésével kapcsolatos adatkezelése

 1. Adatkezelő Munkatársa az érintettel elektronikus alapú igényfelmérő adatlapot tölt ki, hogy számára megfelelő ajánlatot tudjon biztosítani.
 2. Az adatlap kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul. Megállapodás esetén az adatkezelés jogalapja a megállapodás (létrehozása) volt.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró természetes személyt is, aki az igényfelmérő adatlapot kitölti.
 4. A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
telefon kapcsolattartás
e-mail kapcsolattartás
foglalkozás statisztika
pénzügyi vonatkozású kérdések válaszai igények felmérése, ajánlat készítése

 

 1. Az adatkezelés célja az érintett pénzügyi helyzetének felmérése, és igényei alapján megfelelő ajánlat készítése.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 3. Érintett és Munkatárs időpont-egyeztetést követően személyesen találkoznak.
 4. Munkatárs igazolja magát, és érintettel közli azt a tényt, hogy az Adatkezelő, mint megbízó nevében jár el (adatfeldolgozóként).
 5. Munkatárs felteszi a kérdőív kérdéseit, érintett válaszokat ad.
 6. Munkatárs a kérdőívet és a válaszokat a kitöltést követően azonnal elektronikus úton, e-mail-ben, elküldi az érintett számára.
 7. Adatkezelés időtartama:
  1. ajánlat érvényességi idejének lejártáig, ha az ajánlat nem kerül elfogadásra vagy
  2. ha a vonatkozó elfogadásra kerül, akkor a megállapodás alátámasztására szolgál, ezért osztja annak jogi sorsát,
  3. érintett kérésére törlésig, vagy
  4. új igényfelvételi lap kitöltéséig.
 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
 2. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 3. Adatközlés: nem kerül közlésre.
 4. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 5. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 6. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

AZ ADATKEZELŐ ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGEI

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Ide tartozik például érintettel folyatott levelezés.

 1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb.
 2. Az adatkezelés jogalapja:
  1. az érintett önkéntes hozzájárulása.
  2. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának, termékének igénybevételéről, megvásárlásáról a rendszeres kapcsolattartás ezen adatkezeléshez kapcsolódó lesz és jogszerűsége a szerződéskötésen alapul.
  3. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, ilyen esetben az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet hajt végre.
 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.
 2. A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adat válaszadás

 

 1. Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 3. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.
 4. A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.
 5. Adatkezelés időtartama:
  1. törlési kérelem végrehajtásáig, vagy
  2. cél megvalósulásáig, vagy
  3. ha szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor a teljesítés, vagy jogi kötelezettség elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig tart.

Például: a levelezés bizonyítékául szolgálhat egy ellenőrzés során, ezért az Adatkezelő kezeli azt elévülési időben.

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 2. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 3. Adatközlés: megbízó Partner felé a releváns válaszhoz.
 4. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 5. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 6. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Ajánlatkérés és –adás

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek
 2. Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.
 4. Kezelt adatok köre és célja:

név*                                      azonosítás

telefonszám                       kapcsolattartás

e-mail cím*                        kapcsolattartás

kérdés/kérés tartalma*   válaszadás

 1. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi adatait az Adatkezelő részére és ajánlatot kér.
  2. Az Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy ha az ajánlatadáshoz szükséges információ beszerzése, az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az ajánlatkérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –
  3. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az ajánlatkérés során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az ajánlatot pontosítsák, vagy hogy az érintett megrendelését megerősíthesse.
 1. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő
  1. ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli.
  2. ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy az Adatkezelő és az érintett között fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli.

Például: ha érintett érdemben nem reagál az ajánlatra, úgy Adatkezelő töröli az ajánlatkéréssel és –adással kapcsolatos minden, adatot tartalmazó dokumentumot (pl. e-mail, ajánlat).

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 2. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 3. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 4. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 5. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 6. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Kelt: 2018. május hó 1. nap

Nagy Gábor Márton
Ügyvezető Igazgató
PortfoLife Kft.

 


Belső Adatvédelmi Szabályzat I. sz. Melléklete

Hivatkozva a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottakra, Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő

A) a hírlevelek kiküldésével megbízott adatfeldolgozója:

Név: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
Székhely: 675 Ponce de Leon, Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Adószám:  582554149
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 3501244

B) tárhelyszolgáltatás feladatával megbízott adatfeldolgozója:

Név: BlazeArts Kft.
Székhely: H-6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Adószám: 12539833-2-03
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-109150

 

Kelt: 2018. május hó 1. nap

Nagy Gábor Márton
Ügyvezető Igazgató
PortfoLife Kft.